Stičišče Iskra

VABILO K PREDLOŽITVI PREDLOGOV PROJEKTOV V OKVIRU REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS

V okviru priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 – 2027 razvojne regije Istra-Brkini-Kras (osnutek), imamo nevladne organizacije možnost predlagati projekte, ki bodo lahko uvrščeni v program.

Regionalni razvojni program, pripravo katerega koordinira Regionalna razvojna agencija Istra-Brkini-Kras (Regionalni razvojni center Koper), je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

Potek njegove priprave določa Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015) (Uredba). Skladno z Uredbo in Zakonom o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) je najprej treba sprejeti sklep o pripravi regionalnega razvojnega programa in program njegove priprave. Razvojni svet regije je oba dokumenta sprejel na 10. seji, dne 30. 11. 2018.

PiNA, v sklopu Stičišča NVO Istre in Krasa – ISKRA, s predstavniki NVO v Razvojnem svetu regije Istra-Brkini-Kras, pripravlja predloge dopolnitev osnutka RRP.

V ta namen in v namen zastopanosti nevladnega sektorja ter celostnega razvoja regije, vas vabimo k predložitvi projektnih predlogov oz. idej, ki bodo prispevali k razvoju regije.

Predlogi naj upoštevajo naslednje smernice oz. priporočila:

  • predlogi naj prispevajo k razvoju NVO sektorja,
  • predlogi naj upoštevajo regionalno razsežnost (povezujejo ali vsebinsko obravnavajo regijo),
  • naj bodo konzorcijski,
  • naj bodo čezsektorski,
  • naj bodo izvedljivi,
  • slonijo naj na dejanskih potrebah regije in NVO sektorja,
  • naj bodo ambiciozni,
  • naj so skladni s prioritetami.

Predloge oz. ideje posredujte preko elektronskega obrazca do nedelje, 11. aprila 2021.

Za več informacij nam lahko pišete na info@sticisce-iskra.si.