Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Ohranitev statusa v javnem interesu – uskladitev aktov po ZNOrg do 31. marca 2019

S 14. aprilom 2018 je stopil v veljavo Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju: ZNOrg), ki je v slovenski pravni red prinesel definicijo nevladne organizacije in uvedel status nevladne organizacije v javnem interesu, ki je nadomestil prejšnji status društva v javnem interesu. V skladu z določbami ZNOrg morate nevladne organizacije, ki ste imele status delovanja v javnem interesu ob sprejetju ZNOrg, najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji iz ZNOrg, da bi ta status obdržale.

Ob tem je potrebno do navedenega roka pristojnemu ministrstvu posredovati izjavo, da sta vaš ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, ter poročilo o delu in program dela za naslednji dve leti.

Katere organizacije?
- vsa društva, zveze društev, mladinski sveti, zasebni zavodi in ustanove, ki ste ob sprejetju ZNOrg imele status organizacije v javnem interesu (31. člen ZNOrg);
- društvo, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ima pa na dan uveljavitve podeljen status delovanja v javnem interesu na področju, ki ga ureja Zakon o vojnih veteranih (31. člen ZNOrg);
- društvo ali druga organizacija, ki ima na dan uveljavitve tega zakona podeljen status invalidske organizacije po Zakon o invalidskih organizacijah ali status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (32. člen ZNOrg);
- vse organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu: gasilska društva; društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja (npr. jamarska društva), lovske in ribiške družine ipd. (33. člen ZNOrg).

Kaj je potrebno narediti?
1. Uskladiti ustanovitvene akte (npr. statut društva, akt o ustanovitvi zavoda ipd.) v skladu z ZNOrg, kar pomeni, da morajo biti vaši akti usklajeni z določbami ZNOrg (2.-5. člen), kjer je še posebej pomemben 4. člen (neprofitnost):

ZNOrg v 4. členu določa, da je neprofitna tista organizacija, ki na podlagi zakona ali akta, v katerem je določila svoj namen, dejavnosti in način upravljanja (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveni akt), dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Za zavode: Zakon o zavodih ne določa, kaj se zgodi s premoženjem ob prenehanju zavoda, je pa sodna praksa pokazala, da se razdelitev premoženja opravi med ustanovitelje ali pa prenese na drugo pravno osebo. Torej zakon ne zadošča kriterija neprofitnosti zavoda in je potrebno to urediti v aktu o ustanovitvi. To pomeni, da morate spremeniti akt o ustanovitvi oz. dodati določbo, da se v primeru prenehanja zavoda premoženje prenese na drugo NVO z enakim ali podobnim namenom oz. na nepridobtino pravno osebo javnega prava, saj v nasprotnem primeru ne moremo govoriti o nevladni organizaciji po ZNOrg.

Za društva: Zakon o društvih nalaga, da se premoženje društva ob prenehanju prenese na drugo društvo, ustanovo, zavod... Ne piše pa, da mora to biti nevladna organizacija, saj vsako društvo, zavod ali ustanova še ni nujno nevladna organizacija. Zato je tudi v teh primerih podobno kot pri zavodih - če ima društvo napisano dikcijo iz Zakona o društvih, jo velja dopolniti, če želi biti društvo s statusom NVO po ZNOrg.

Predlog določbe, s katero nadomestite/dopolnite obstoječo določbo:
V primeru prenehanja društva/zavoda/ustanove, po poravnavi vseh obveznosti, se njegovo premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali na nepridobitno pravno osebo javnega prava.

*Za društva in ustanove, ki imajo status v javnem interesu, je ravno kar se tiče neprofitnosti prehodno obdobje, da morajo takšno uskladitev narediti ob prvi spremembi statuta, a brez časovnega roka. Zato tem društvom aktov o ustanovitvi ni potrebno tega takoj spremeniti - je pa priporočljivo, da se to uredi do 31. marca 2019, ko je potrebno oddati poročilo in izjave (o usklajenih aktih in delovanjem društva/ustanove v skladu z ZNOrg).

2. Do 31. marca 2019 je potrebno pristojnemu ministrstvu (ministrstvo, ki vam je izdalo odločbo organizacije v javnem interesu) posredovati:

izjavo, da sta vaš ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg;
poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu v zadnjih dveh letih in poročilo o porabi sredstev za izvajanje prej navedenih aktivnosti;
sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti na področju statusa javnega interesa.

*na podlagi zadnjih dveh alinej bodo pristojna ministrstva presojala ali nevladna organizacija še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu.

Za dodatne obrazložitve oz. svetovanje pri spreminjanju in prigrasitvi sprememb aktov o ustanovitvi nas lahko kontaktirate na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Log in or Registracija